Regulamin portalu Smart Prospects

Bezpłatne wsparcie w aplikacji na dowolne uczelnie w Wielkiej Brytanii

Definicje

§1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami rozumieć należy:

 1. „Portal” – stronę https://www.sp.edu.pl oraz jej podstrony,
 2. „Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Portalu, szczegółowo określone w Regulaminie,
 3. „Usługodawca” – Smart Prospects Ltd., Private Limited Company, zarejestrowana w Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 084223213, z siedzibą w Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, Wielka Brytania,
 4. „Gość” – każdy internauta, wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,
 5. „Gość Zarejestrowany” – Gość posiadający Konto,
 6. „Aplikant” – Gość Zarejestrowany korzystający z usługi „Aplikuj ze Smart Prospects”, posiadający konto w systemie UCAS z buzzword Usługodawcy lub aplikujący na studia na Uczelni Wyższej poza systemem UCAS ze wsparciem Usługodawcy jako agenta lub przedstawiciela,
 7. „Użytkownik” – Gość, Gość Zarejestrowany lub Aplikant,
 8. “Społeczność Smart Prospects” – osoby, które skorzystały ze wsparcia Usługodawcy przy aplikowaniu na studia wyższe w Wielkiej Brytanii oraz osoby i podmioty współpracujące z Usługodawcą,
 9. „Konto”– konto założone w Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 10. „Uczelnia Wyższa” – Uniwersytet w Wielkiej Brytanii,
 11. „Oferta Edukacyjna” – zamieszczona na Portalu informacja o możliwości studiowania na Uczelni Wyższej, na którą można aplikować ze wsparciem Usługodawcy,

Postanowienia ogólne

§2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w szczególności obowiązki i uprawnienia Usługodawcy oraz Użytkowników.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem.

§3

Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

§4

Korzystanie z Portalu oraz Usług jest bezpłatne.

§5

Usługodawca wprowadza zakaz:

 1. umieszczania w Portalu, dokumentach aplikacyjnych, przesyłanych wiadomościach oraz mediach społecznościowych powiązanych, prowadzonych lub współpracujących z Usługodawcą, w szczególności grupach na Facebook’u, do których dostęp umożliwia Usługodawca, jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, naruszających dobre obyczaje lub sprzecznych z Regulaminem, a także plików szkodliwych,
 2. umieszczania w Portalu, dokumentach aplikacyjnych, przesyłanych wiadomościach oraz mediach społecznościowych powiązanych, prowadzonych lub współpracujących z Usługodawcą, w szczególności grupach na Facebook’u, do których dostęp umożliwia Usługodawca, informacji lub danych, w tym danych personalnych, fałszywych lub nieprawdziwych, w szczególności podszywania się pod inne osoby,
 3. tworzenia więcej niż jednego Konta przez tego samego Użytkownika,
 4. rozsyłanie niechcianej wiadomości (spamu), w każdej jej postaci,
 5. dokonywania niedozwolonej ingerencji lub prób takiej ingerencji do Portalu lub jakichkolwiek innych systemów informatycznych lub zasobów Usługodawcy,
 6. naruszania dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich,
 7. działania na szkodę Usługodawcy lub osób trzecich,
 8. modyfikowania treści udostępnionych w Portalu przy użyciu narzędzi przez niego nieprzewidzianych,
 9. kopiowania, modyfikowania, dekompilowania lub wpływania w inny sposób na jakąkolwiek część Portalu.

Usługi świadczone przez Usługodawcę

§6

 1. Portal jest platformą wielostronną, dającą możliwość uzyskania informacji o studiach na Uczelniach Wyższych oraz aplikowania na studia na Uczelniach Wyższych ze wsparciem Usługodawcy.
 2. Usługodawca w ramach Portalu świadczy następujące Usługi:
  1. „Korzystaj ze Smart Prospects”,
  2. „Zarejestruj się w Smart Prospects”,
  3. „Aplikuj ze Smart Prospects”,

Usługa „Korzystaj ze Smart Prospects”

§7

 1. Usługa „Korzystaj ze Smart Prospects” dostępna jest dla Gości.
 2. Usługa „Korzystaj ze Smart Prospects” umożliwia dostęp i możliwość korzystania z Usług w zakresie wymienionym na stronie https://www.sp.edu.pl/ucas/aplikowanie-na-studia-w-wielkiej-brytanii-ze-smart-prospects/ w rubryce “Goście” oraz założenie Konta.
 3. W celu skorzystania z usługi „Korzystaj ze Smart Prospects” konieczne jest wpisanie adresu internetowego Portalu w przeglądarce internetowej.
 4. Umowa o świadczenie usługi “Korzystaj ze Smart Prospects” zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Umowa o świadczenie usługi „Korzystaj ze Smart Prospects” pomiędzy Usługodawcą, a Gościem zostaje zawarta w chwili wpisania przez Gościa adresu internetowego Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do jej rozwiązania dochodzi z chwilą zamknięcia przez Gościa strony internetowej Portalu.

Usługa „Zarejestruj się w Smart Prospects”

§8

 1. Usługa „Zarejestruj się w Smart Prospects” dostępna jest dla zalogowanych Gości Zarejestrowanych.
 2. Usługa „Zarejestruj się w Smart Prospects” umożliwia dostęp i możliwość korzystania z Usług w zakresie wymienionym na stronie https://www.sp.edu.pl/ucas/aplikowanie-na-studia-w-wielkiej-brytanii-ze-smart-prospects/ w rubryce “Goście Zarejestrowani” oraz przystąpienie do korzystania z usługi “Aplikuj ze Smart Prospects”.
 3. W celu skorzystania z usługi „Zarejestruj się w Smart Prospects” konieczne jest utworzenie Konta w Portalu i zalogowanie się na Konto przez Gościa Zarejestrowanego.
 4. W celu założenia Konta Gość wypełnia i wysyła do Usługodawcy odpowiedni formularz znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://www.sp.edu.pl/appplicant-register. W formularzu tym podać należy co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, planowany początek studiów oraz interesujące Gościa kierunki studiów. Fakultatywnie podać można adres Skype. Wraz z wysłaniem formularza Usługodawcy następuje założenie Konta. Warunkiem założenia Konta i korzystania z usługi “Zarejestruj się w Smart Prospects” jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, akceptacji jego treści i zobowiązanie się do jego przestrzegania. Złożenie oświadczenie następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w wypełnianym formularzu.
 5. Niezwłocznie po założeniu Konta, na adres e-mail podany w formularzu, Usługodawca wysyła login i hasło wykorzystywane przez Gościa Zarejestrowanego do logowanie się na Konto.
 6. Usługodawca zobowiązuje się umożliwić Gościowi Zarejestrowanemu uzupełnianie i modyfikację danych wskazanych w Koncie.
 7. Gość Zarejestrowany jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich swoich danych oraz informacji przekazanych Usługodawcy w związku z zawartą umową o świadczenie Usług.
 8. Umowa o świadczenie usługi “Zarejestruj się w Smart Prospects” zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Umowa o świadczenie usługi „Zarejestruj się w Smart Prospects” pomiędzy Usługodawcą, a Gościem Zarejestrowanym zostaje zawarta wraz z założeniem Konta w Portalu, natomiast do jej rozwiązania dochodzi w razie wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę lub Gościa Zarejestrowanego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Gościa Zarejestrowanego.

Usługa „Aplikuj ze Smart Prospects”

§9

 1. Usługa „Aplikuj ze Smart Prospects” dostępna jest dla zalogowanych Gości Zarejestrowanych, którzy posiadają konto w systemie UCAS z buzzword Usługodawcy lub aplikują na studia na Uczelni Wyższej poza systemem UCAS ze wsparciem Usługodawcy jako agenta lub przedstawiciela.
 2. Usługa „Aplikuj ze Smart Prospects” umożliwia dostęp i możliwość korzystania z Usług w zakresie wymienionym na stronie https://www.sp.edu.pl/ucas/aplikowanie-na-studia-w-wielkiej-brytanii-ze-smart-prospects/ w rubryce “Nasi Aplikanci”.
 3. W celu skorzystania z usługi „Aplikuj ze Smart Prospects” Gość Zarejestrowany musi uzupełnić dane w swoim Koncie o informacje, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, zaznaczyć w swoim Koncie opcję “Chcę aplikować na studia w UK ze Smart Prospects” i zaakceptować wprowadzone zmiany. Uzupełnianie danych oraz zaznaczenie opcji “Chcę aplikować na studia w UK ze Smart Prospects” następuje poprzez uzupełnienie odpowiednich pól formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://www.sp.edu.pl/uzupelnij-swoj-profil/#gf_9. Zaakceptowanie zmian, o których mowa powyżej stanowi ofertę złożoną Usługodawcy zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi „Aplikuj ze Smart Prospects”.
 4. Aplikant, po zaakceptowaniu zmian, o których mowa powyżej, zostanie pokierowany przez Usługodawcę do dalszych elementów procesu rekrutacyjnego, opisanych na stronie www.sp.edu.pl/ucas/aplikowanie-na-studia-w-wielkiej-brytanii-ze-smart-prospects oraz otrzyma wsparcie od Usługodawcy w aplikowaniu na studia na Uczelniach Wyższych. W szczególności Aplikant otrzyma od Usługodawcy, na podany przez Aplikanta adres e-mailowy, interaktywne szablony do wyboru kierunku studiów oraz wsparcie w planowaniu przygotowań do aplikowania, pisaniu Personal Statement, zebraniu niezbędnych referencji, aplikowaniu na studia na Uczelniach Wyższych poprzez system UCAS lub poza systemem UCAS, pozyskaniu rządowego kredytu na czesne oraz uzyskaniu zakwaterowania w akademiku.
 5. W celu przejścia procesu rekrutacyjnego, Aplikant powinien podać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, miasto, w którym znajduje się szkoła średnia Aplikanta, rok, w którym Aplikant przystąpił do egzaminu maturalnego, typ matury, liczbę, rodzaj i wyniki przedmiotów, z których Aplikant zdawał egzamin maturalny, średnią ze wszystkich pisemnych egzaminów maturalnych, miesiąc i rok planowanego początku studiów, etap aplikowania na studia, na którym znajduje się Aplikant, informację o wsparciu rodziców, poziomie, od którego Aplikant chce rozpocząć studia wyższe, nazwę wybranego kierunku, informację o wyborze uczelni wraz ze wskazaniem uczelni pierwszego i drugiego wyboru, informację o założeniu konta UCAS z buzzword Usługodawcy i rozpoczęciu składania podania na studia lub aplikowaniu na studia na Uczelnię Wyższą poza systemem UCAS ze wsparciem Usługodawcy jako agenta lub przedstawiciela, informację o przygotowaniu i wysłaniu podania na uczelnię, informację o odbiorze szablonów Personal Statement oraz referencji. Fakultatywnie podać można również link do profilu Aplikanta na Facebooku, adres Skype Aplikanta, uczelnie dalszego wyboru oraz dodatkowe uwagi Aplikanta.
 6. Akceptując zmiany, o których mowa powyżej, poprzez które Aplikant wyrazi chęć skorzystania z usługi „Aplikuj ze Smart Prospects”, Aplikant wyraża zgodę na przekazywanie podanych przez niego danych Uczelniom Wyższym lub organizacjom partnerskim współpracującym z Usługodawcą w celu włączenia Aplikanta w proces rekrutacji na studia na Uczelniach Wyższych ze wsparciem Usługodawcy jako agenta lub przedstawiciela. Uczelnie Wyższe lub organizacje partnerskie współpracujące z Usługodawcą, na podstawie przekazanych jej danych, mają prawo do skontaktowania się z Aplikantem w celu włączenia go w proces rekrutacji.
 7. Akceptując zmiany, o których mowa powyżej, poprzez które Aplikant wyrazi chęć skorzystania z usługi „Aplikuj ze Smart Prospects”, Aplikant zobowiązuje się do informowania Usługodawcy, na prośbę Usługodawcy, o etapach procesu rekrutacji na studia na Uczelniach Wyższych, w szczególności w zakresie informacji dotyczącej przyjęcia lub nieprzyjęcia Aplikanta na studia na Uczelniach Wyższych, rozpoczęcia lub nierozpoczęcia studiów, kontynuowania podjętych studiów bądź rezygnacji z nich oraz ewentualnego kierunku studiów i specjalizacji.
 8. Umowa o świadczenie usługi „Aplikuj ze Smart Prospects” zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 9. Umowa o świadczenie usługi „Aplikuj ze Smart Prospects” pomiędzy Usługodawcą, a Gościem Zarejestrowanym zostaje zawarta wraz wprowadzeniem e-maila od Usługodawcy, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do środka komunikacji elektronicznej Gościa Zarejestrowanego chcącego zawrzeć umowę w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z treścią e-maila, natomiast do jej rozwiązania dochodzi w razie wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę lub Gościa Zarejestrowanego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Gościa Zarejestrowanego.

Wypowiedzenie umowy

§10

 1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.
 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej, bądź e-mailem na adres e-mail Użytkownika.
 3. Gość wypowiada umowę poprzez zamknięcie strony internetowej Portalu. Z chwilą zamknięcia strony internetowej Portalu umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. Gość Zarejestrowany wypowiada umowę poprzez usunięcie swojego Konta z Portalu. Z chwilą usunięcia Konta umowa zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Konto może być usunięte przez Gościa Zarejestrowanego w każdym czasie.
 5. W celu usunięcia swojego Konta z Portalu Gość Zarejestrowany powinien nacisnąć przycisk „Rezygnacja ze studiów w UK” lub wysłać do Usługodawcy wiadomość e-mail na adres [email protected], w której Gość Zarejestrowany wyrazi chęć wypowiedzenia umowy. Konto zostanie usunięte przez Usługodawcę niezwłocznie.
 6. Niezwłocznie po usunięciu Konta, Usługodawca potwierdzi usunięcie Konta poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Wypowiedzenie umowy nie narusza postanowień wskazanych w § 5, § 9 ust. 6 lub § 14 ani nie powoduje konieczności usunięcia postów i innych wiadomości tekstowych zamieszczonych przez Użytkownika w mediach społecznościowych powiązanych, prowadzonych lub współpracujących z Usługodawcą, w szczególności grupach na Facebook’u, do których dostęp umożliwia Usługodawca.
 8. Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności § 5, § 8 ust. 7, § 9 ust. 7 lub § 14,
  2. w przypadku korzystania przez Gości Zarejestrowanych lub Aplikantów z usług innych, konkurencyjnych wobec Usługodawcy, podmiotów przy aplikowaniu na studia wyższe w Wielkie Brytanii,
  3. w przypadku Użytkowników korzystających z usługi “Aplikuj ze Smart Prospects”, w razie utraty statusu Aplikanta, w szczególności w razie nieposiadania konta w systemu UCAS z buzzword Usługodawcy lub aplikowania na studia w Wielkiej Brytanii poza systemem UCAS bez wsparcia Usługodawcy jako agenta lub przedstawiciela.
  4. W przypadku nie zaznaczenia w UCAS opcji udostępnienia Usługodawcy postępu aplikacji złożonej przez Aplikanta na platformie UCAS (zgoda jest wyrażana w momencie wysyłania aplikacji UCAS oraz może zostać zmieniona w portalu UCAS Track po wysłaniu aplikacji). Informacje te są niezbędne aby Usługodawca mógł dalej rzetelnie świadczyć swoje usługi w momencie po wysłaniu aplikacji (w tym przypominaniu o terminach decyzji, wsparcie w aplikacji o kredyt itd.) W wypadku nieudostępnienia rzeczonych informacji, Usługodawca nie będzie w stanie świadczyć wszystkich oferowanych przez Nasz serwis usług co może prowadzić do wypowiedzenia umowy (każdorazowo, Usługodawca zobowiązuje się do zapytania Aplikanta o zmianę oświadczenia w UCAS, umowa zostaje wypowiedziana w momencie odmowy, lub zignorowania prośby przez aplikanta – wypowiedzenie może zostać cofnięte po kontakcie i wyjaśnieniu sytuacji z Usługodawcą).
 9. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w formie pisemnej, bądź e-mailem na adres e-mail Użytkownika. Do rozwiązania umowy z powodu wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym dochodzi w momencie ustalenia naruszenia jej przez użytkownika.

Prawo odstąpienia od umowy

§11

 1. Użytkownikom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz załącznik nr 1 do Regulaminu lub w formie jakiegokolwiek innego, pisemnego, e-mailowego lub przesłanego fax-em, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Usługodawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego w formie pisemnej, e-mailowej lub przesłanego faxem.

Newsletter

§12

 1. Gość Zarejestrowany może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail lub numer telefonu biuletynu informacyjnego Usługodawcy lub wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) o ofercie Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce dot. Konta.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Gość Zarejestrowany może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Gość Zarejestrowany może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez przesłanie Usługodawcy wiadomości drogą elektroniczną na adres [email protected]

Postępowanie reklamacyjne

§13

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected]
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika składającego reklamację, opis sytuacji będącej podstawą reklamacji oraz adres e-mail.
 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Użytkownicy będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących świadczonych Usług, może on złożyć swoją skargę, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prawa własności intelektualnej

§14

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów udostępnianych w Portalu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim.
 2. Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów udostępnionych na Portalu.
 3. Zabrania się kopiowania treści celem konkurencji jak i również udostępniania materiałów usługodawcy przeznaczonych tylko dla aplikantów osobom trzecim, nie posiadającym statusu aplikanta, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczeniu usług lub w wypadku naruszenia usługodawcy na straty finansowe – postępowania prawnego.

Ochrona danych osobowych

§15

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 2. Administratorem danych osobowych jest Smart Prospects Ltd., Private Limited Company, zarejestrowana w Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 084223213, z siedzibą w Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, Wielka Brytania.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na dozwolonych prawem podstawach i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i realizacji przez Usługodawcę umowy, a także w celach marketingowych. Szczegółowy opis podstaw przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, a ich podanie jest dobrowolne. Jednakże odmowa ich przekazania w odniesieniu do danych, których podanie Usługodawca określa jako obowiązkowe uniemożliwi świadczenie usługi i realizację umowy.
 5. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wymagania techniczne

§16

 1. Do prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego,
  2. posiadanie dostępu do sieci Internet,
  3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”,
  4. w celu założenia Konta oraz w przypadku Gości Zarejestrowanych i Aplikantów – posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej;
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Portalu może być utrudnione lub niemożliwe.

Kontakt

§17

 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą e-mailowo na adres [email protected]
 2. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy Usługodawca kontaktować się będzie z Użytkownikiem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika lub telefonicznie w przypadku podania przez Użytkownika numeru telefonu. (lub przez Facebook/Messenger, czy powinniśmy też o tym pisać?)

Zmiany Regulaminu

§18

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wprowadzenia nowych usług lub zakończenia działania usług dotychczasowych, a także w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego pomiędzy Usługodawca, a Użytkownikiem.
 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu i terminie, w którym zmieniony Regulamin wejdzie w życie Usługodawca powiadomi Gości Zarejestrowanych wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej widoczny w Koncie Gościa Zarejestrowanego.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien wysłać Usługodawcy wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej o nieakceptowaniu zmian w Regulaminie oraz powstrzymać się od dalszego korzystania z Portalu. Wysłanie Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej o nieakceptowaniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w § 10. Niezwłocznie po odebraniu wiadomości o nieakceptowaniu zmian w Regulaminie, Usługodawca usunie Konto Gościa Zarejestrowanego. Niezwłocznie po usunięciu Konta, Usługodawca potwierdzi usunięcie Konta poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.sp.edu.pl/regulamin

Postanowienia końcowe

§19

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania świadczenia Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych, modernizacyjnych itp. związanych z Portalem.

§20

Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania się ze świadczeniem Usług, w tym udzielania wsparcia w aplikowaniu na studia na Uczelnię Wyższą i udzielania informacji o procesie aplikacyjnym, w razie istotnego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub niespełniania warunków korzystania z Usług, w szczególności w sytuacji, w której Użytkownik utraci status Aplikanta, do czasu zaprzestania naruszenia lub spełnienia warunków korzystania z Usług.

§21

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych usług dla Gości, Gości Zarejestrowanych lub Aplikantów.

§22

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i służą ułatwieniu orientacji w jego tekście.

§23

Usługodawca uprawniony jest do usunięcia z Portalu lub czasowego wstrzymania dostępu do treści wprowadzonych do Portalu przez Użytkownika, jeżeli treści te naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przepisy Regulaminu,  zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Nadawca:

Miejscowość, data:

Imię i nazwisko, adres:

adres poczty elektronicznej Użytkownika:

Odbiorca:

Smart Prospects Ltd., Private Limited Company, zarejestrowana w Registrar of Companies for England and Wales pod numerem 084223213, z siedzibą w Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, Wielka Brytania

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, …………………………. niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Państwem, dotyczącej korzystania z Portalu https://www.sp.edu.pl.

………………………………….

data, podpis

Nadal głodny wiedzy?

Sprawdź wszystkie artykuły o studiach w UK

Przydatne artykuły

To z pewnością Cię zainteresuje!

Jak Smart Prospects pomaga w dostaniu się na studia magisterskie w UK?

Dowiedz się o zakresie naszego kompleksowego i całkowicie bezpłatnego wsparcia Smart Premium na wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii.
Czytaj więcej

Jak zdobyć NIN niezbędny do pracy w Wielkiej Brytanii?

Aby móc legalnie pracować na terenie UK, potrzebujesz mieć wyrobiony NIN. Dowiedz się jak go zdobyć.
Czytaj więcej

Praca w Deliveroo i UberEats jako świetna alternatywa dla studentów w Wielkiej Brytanii

Poznaj historię Karoliny i Jacka – studentów, którzy dorabiają jako dostawcy jedzenia dla Deliveroo i UberEats. Sprawdź dlaczego warto tam pracować!
Czytaj więcej

Uczelnie w UK

Poznaj uniwersytety w Anglii
Poznaj uniwersytety w Szkocji
Poznaj uniwersytety w Londynie
© Copyright - Smart Prospects Ltd. Company no 08423213, registered in England and Wales. Address: Orchard House, 15 Market Street, TF2 6EL, Telford, England UK.

Szukaj

Po prostu wpisz to, co Cię interesuje! 🧐